Den miljövänliga staden – här är några saker som måste till

Urbaniseringen är något som har ökat och fortsätter att öka över hela världen. Hälften av världens befolkning bor i dagsläget i städer och står för 75 % av energiförbrukningen och 80 % av utsläppen. Hur kan man vända det, för att nu och i framtiden kunna skapa klimatsmarta och miljövänliga städer?

 

Transporter i staden

Transporter är något som påverkar både utsläpp och hur staden upplevs att bo i. Att minska bland annat biltransporter är något som kan få stor effekt på utsläppen, men som ibland rent konkret kan vara svårt att genomföra. Många väljer att åka bil in till centrum, till och från arbetet, och många godstransporter sker dagligen i de flesta städer. Mycket trafik kan i sin tur bidra till bland annat tidsförluster, en stressad miljö, trängsel, slitage på vägsystemet och utsläpp. Vad kan man då göra åt detta? Att få människor att på ett enkelt och praktiskt sätt övergå till exempel offentliga transportmedel är ett stort steg.

 

Det måste vara enkelt, bekvämt, tillgängligt och gärna ekonomiskt försvarbart för de som använder sig av detta. För att ta ett konkret exempel på hur en lyckad satsning kan se ut: i Bogotá i Colombia har man utvecklat ett system för att minska bilåkandet i de centrala delarna av staden, med bland annat biltullar och genom att erbjuda publika transportmedel som är billigare än vad biltullarna är. Genom både morötter, i form av billiga, publika transportmedel samt en utbyggnad av cykelbanorna, och ”piskor” i form av biltullar, har staden lyckats få ner trafikmängden i stadskärnan med 40 %.

 

Självkörande bilar som dessutom går på el står och knackar på dörren, så kanske mycket av avgaserna kommer att försvinna. Det finns då mindre anledning att ha en egen bil. Kanske kan man snabbt via sin smartphone beställa en taxi som kör en från en plats till en annan. Den stannar och man kliver in. Det spelar då mindre roll om taxin redan har passagerare. Kostnaden dras direkt från sitt konto när taxin beställdes.

 

Energiförsörjningen

Energiförsörjningen är en viktig fråga, framför allt för bostäder, då privatbostäder är något som använder sig av mycket energi i form av el och värme. En annan stor del, eller ja egentligen samma, är att minska vår konsumtion.

 

Vi behöver helt enkelt använda mindre av alla resurser.

 

Att växla till hållbar energianvändning är ett mål för att kunna skapa en grön stad. De hållbara energialternativen som finns idag är sol, vatten och vind, vilket är något man på olika sätt skulle kunna använda sig av. Att växla från fossila bränslen till hållbara alternativ är det viktigaste steget.

 

Urbaniseringen till städerna världen över väntas öka även framöver. Detta innebär bland annat att en mängd bostäder behöver byggas för att möta bostadsbehovet. Det är ett väldigt bra tillfälle att klimatanpassa bostäder och göra dessa bostäder miljövänliga. EU utnämner varje år Europas miljöhuvudstad som ett led i att försöka motivera miljötänk.

 

De största miljöbovarna i hemmen är uppvärmning av bostaden och uppvärmning av varmvatten samt elanvändning vid matlagning, förvaring av mat samt vid tvättning. Här kan man göra miljövinster om man på olika sätt kan kompensera dessa punkter. Några enkla punkter när man då bygger nya hus är att välja rätt material när huset byggs, som är mer miljövänligt och klimatanpassat. En liten detalj som att isolera ordentligt i ett nybyggt hus kan spara mycket på elförbrukningen. Även saker som tvättmaskiner, kylskåp, frysar, diskmaskiner och så vidare, bör installeras med tanke på miljön, där man kan använda sig av de mest energisnåla alternativen.

 

Även att energieffektivisera befintliga byggnader på liknande sätt är viktigt. Även offentliga byggnader som sjukhus, skolor och så vidare kan det arbetas kring på samma sätt.

 

7 anledningar att välja ekologiska kläder till dig och dina barn

 

Avlopp och vattenhantering

Med en ökad befolkning innebär det även en större påfrestning på avloppssystemet och vattenhanteringen. De flesta av de ämnen som kan finnas i avloppsvatten förekommer även naturligt i miljön. Det är när de förekommer i för stora mängder eller på fel plats som de blir föroreningar.

 

Exempel på sådana föroreningar i avloppsvatten är organiskt material, som kan orsaka syrebrist i de vatten som de släpps ut i. Innan avloppsvatten får släppas ut måste det enligt gällande lag tas om hand och renas.

 

Avloppsvatten innehåller inte bara föroreningar, utan även nyttiga ämnen. Vattnets innehåll av växtnäringsämnen, som fosfor, kväve och kalium, kan utnyttjas i jordbruket och värmeenergin i avloppsvattnet kan tas tillvara med hjälp av värmeväxlare och användas för uppvärmning.

 

När det byggs nya avloppssystem, så kan man ha dessa faktorer i åtanke. Att på olika sätt återanvända vattnet och även använda de som rensas bort till uppvärmning och som växtnäring, kan vara ett bra led i att tänka miljömässigt. Även många vanliga sopor kan gå samma väg.

 

Det skulle även gå att använda det egna avloppsvatten till både uppvärmning av sitt boende och egen närodlad ekologisk mat i sin lägenhet. Mer om ekologiska trender och innovationer hittar du här.

 

Bra att bo i

Självklart vill man även att staden man bor i ska ha en trevlig miljö. Parkområden och gröna ytor kan vara exempel på detta. Det ger ett trevligt intryck, uppmuntrar till utomhusvistelser och är även bra för miljön i form av bland annat träd som renar luften. Jordbruk i städerna, i form av till exempel kolonilotter eller odlingar på hustak, är även ett inslag som kan vara positivt för hälsan och välmåendet – samtidigt som man får mer närodlade grönsaker och färre transporter. En bättre trafiksituation, med färre bilar och mindre transporter, skapar en säkrare och mindre bullrig miljö. En miljövänlig stad blir ofta automatiskt även trevlig att bo i.

 

Lösningarna och innovationen finns redan. Det gäller bara att vi människor skapar efterfrågan.